Privacybeleid

Privacyverklaring

Maxx Autobedrijf B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Maxx Autobedrijf B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder(s), voogd of wettelijke vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maxxnijkerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslag
Maxx Autobedrijf B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Maxx Autobedrijf B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn
Maxx Autobedrijf B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Maxx Autobedrijf B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant zodanig omschrijven als van toepassing is.
Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals onze camerabeelden wanneer de politie dat van ons verlangt.

Cookies
Maxx Autobedrijf B.V. gebruikt geen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Social media
Op onze website staan button(s) van social media, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social-mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers
Maxx Autobedrijf B.V. heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maxx Autobedrijf B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maxxnijkerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit wederom ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Maxx Autobedrijf B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging
Maxx Autobedrijf B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware op onze devices;
- Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
- Vergrendeling van de devices.

Contactgegevens
Heeft u toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Maxx Autobedrijf B.V.
Melkrijder 11e, 3861SG Nijkerk
Tel.: 033-2851785
E-mail: info@maxxnijkerk.nl
https://www.maxxnijkerk.nl/